Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Toer Fiets Club ‘t Kamrad, gevestigd te Assen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40047164, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@kamrad.nl.

 In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

*) Verwerking van persoonsgegevens door de Nederlandse Toer Fiets Unie

Toer Fiets Club ’t Kamrad is als vereniging lid van NTFU. Leden van de Vereniging worden als zodanig aangemeld bij NTFU en worden via de Vereniging tevens lid van NTFU. De Vereniging maakt gebruik van diverse diensten van NTFU en verstrekt in het kader van haar lidmaatschap van NTFU Persoonsgegevens aan NTFU. Deze persoonsgegevens worden door NTFU in haar systemen verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • het faciliteren van de ledenadministratie van de Vereniging;
  • het aanmaken van een Scan&Go pas en lidmaatschapsnummer ten behoeve van de betrokkenen;
  • het verlenen van toegang tot de webshop van NTFU;
  • het verzenden aan de betrokkenen van door NTFU uitgegeven magazine’s per post; het verzenden van mailingen met betrekking tot informatie over fietssport en daaraan gerelateerde evenementen, waarbij de betrokkenen altijd de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven;
  • het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen die een toertocht of gelijksoortig wielerevenement organiseren waarvoor de betrokkenen zich inschrijven met gebruikmaking van de van NTFU ontvangen Scan&Go pas en/of het individuele lidmaatschapsnummer (al dan niet via Scan&Go);
  • het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de Vereniging aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen en derden en het vindbaar maken op internet van de Vereniging door het publiceren van de namen en/of e-mailadressen en/of telefoonnummers van haar bestuursleden op de volgende websites: ntfu.nl en www.fietssport.nl;
  • het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval een betrokkene een schade-incident aanmeldt;
  • het op initiatief van de betrokkenen aanmaken van een profiel op fietssport.nl; het opnemen van contact met de Vereniging of de betrokkenen in verband met het lidmaatschap van NTFU;
  • het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden.

NTFU kan de persoonsgegevens ter uitvoering van de genoemde doeleinden verstrekken aan sub-verwerkers en/of andere derden. Het van tijd tot tijd door NTFU gehanteerde privacybeleid (zie ntfu.nl) is van toepassing. De persoonsgegevens van de betrokkene worden ook na het einde van het lidmaatschap door NTFU bewaard als dat noodzakelijk is in verband met de in deze overeenkomst opgesomde doeleinden tenzij de betrokkene verzoekt deze te vernietigen.

 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Op onze website www.kamrad.nl worden géén cookies verzameld.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Share